เศรษฐศาสตร์สาธารณสุขคืออะไร?

แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข (Health Economics) คือ การศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์หลักเศรษฐศาสตร์ในการกำหนดนโยบาย การวางแผนและการจัดบริการสุขภาพ เพื่อให้ทรัพยากรที่ใช้ในการจัดบริการสุขภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน
ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการสาธารณสุข
นักเศรษฐศาสตร์ให้ความสำคัญของวิชาเศรษฐศาสตร์กับการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในแนวทางที่จะนำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคม จึงต้องมีการตัดสินใจเลือกใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ในแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมให้มากที่สุด โดยพยายามตอบคำถาม 4 ข้อ

  1. ผลิตเพื่ออะไร (What to produce)
  2. ผลิตอย่างไร (How to produce)
  3. ใครควรจะได้รับผลผลิต (For whom)
  4. เวลาที่จะผลิต (When to produce)
 
 
ข้อมูลโดย : นายสิทธิกร รองสำลี(จากฝ่ายวิจัย)