การนำเสนอผลงานวิชาการด้วยโปสเตอร์ (Poster Presentation)

 

 

        นักวิชาการ/ นักวิจัย  สามารถส่งบทคัดย่อเช่นเดียวกับผลงานวิชาการที่นำเสนอด้วยการบรรยาย หากผลงานวิชาการได้รับการคัดเลือก ผู้นำเสนอต้องจัดทำโปสเตอร์ ขนาดกว้าง  90 ซม. ยาว 160 ซม. เพื่อนำไปติดบอร์ดนำเสนอ ณ บริเวณที่ผู้จัดสัมมนาเตรียมไว้ เพื่อความถูกต้อง ครบถ้วนในการนำเสนอเนื้อหาในโปสเตอร์ควรประกอบไปด้วย


       1.ชื่อเรื่อง ชื่อผู้ศึกษา หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้ร่วมโครงการ
       2.ความสำคัญ บอกเหตุผล ความสำคัญของปัญหาที่นำไปสู่การศึกษาในครั้งนี้
       3.วัตถุประสงค์  ชี้แจงวัตถุประสงค์ของการศึกษา
       4.วิธีการศึกษา อธิบายชนิดการศึกษา (Study design) วิธีการคัดเลือกและกำหนดกลุ่มตัวอย่าง ตัวแปรต่างๆ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล           วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้
       5.ผลการศึกษา ระบุผลการศึกษาที่สำคัญ การวิเคราะห์ และการแปรผล
       6.สรุปและวิจารณ์  ที่มีความกระชับ ชัดเจน และวิจารณ์ผลการศึกษาว่าตรงกับวัตถุประสงค์/ข้อสมมติฐานการวิจัย/ตอบคำถามการวิจัย หรือไม่           เพราะเหตุใด หรืออาจระบุถึงปัญหา และผลกระทบของการศึกษาที่พบ
      7.ข้อเสนอแนะ เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ หรือระบุปัญหาสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป


วีธีการทำโปสเตอร์
1.โปรแกรมที่ใช้ในการสร้างโปสเตอร์ หรือใช้โปรแกรมสำหรับสร้างงานพิมพ์ เช่นโปรแกรม Adobe Photoshop,Adobe Illustrator,Adobe Indeside และโปรแกรม Adobe Pagemaker

2.เปิดโปรแกรม Photoshop กำหนดขนาด ดังนี้

3. กำหนด รูปแบบของโปสเตอร์โดยวางโครงสร้างของโปสเตอร์โดยรวมก่อนจากนั้นให้กำหนดดังนี้
                กำหนดด้านซ้ายบนเป็นส่วนของโลโก้
                กำหนดส่วนกลางถึงขวาเป็นส่วนของชื่อเรื่อง และชื่อผู้วิจัย

ส่วนด้านล่างของส่วนหัวเรื่อง จะเป็นส่วนวัตถุประสงค์และสิ่งที่ต้องการนำเสนอ

4.การเลือก fontสำหรับทำโปสเตอร์ควรเป็น font เดียวกัน ทั้งหมด และขนาดของ fontไม่ควรใช้ขนาดเล็กจนเกินไป สำหรับโปสเตอร์นี้ใช้ Font ชื่อ Times New Roman ขนาด 30
5.ควรใส่รูปภาพประกอบให้เกี่ยวข้องและครอบคลุมกับเนื้อหา
6.การนำเสนอโดยตารางทำให้ดูสวยงามและเข้าใจง่าย

7.การนำข้อมูลมาจาก MS Word เพื่อนำมาใส่ในPhotoshop ถ้ามีปัญหาเรื่องการแสดงผลแนะนำให้นำไป pasteใน notepad ก่อนแล้วจึง copy มาลงใน photoshop
8.เมื่อเสร็จแล้วให้ จัดเก็บเป็น PDF เพื่อนำส่งร้านที่รับทำโปสเตอร์เพื่อพิมพ์โปสเตอร์ในลำต่อไป
ตัวอย่าง  โปสเตอร์ที่จะนำเสนอ

 

***การนำเสนอผลงานวิจัยโดยโปสเตอร์เปรียบเหมือนกับการทำสื่อโฆษณา  เพื่อที่จะดึงดูดผู้ที่เดินผ่านมาเข้ามาชมโปสเตอร์ของเราให้ได้ ฉะนั้น รูปแบบ และการให้สีในโปสเตอร์ จึงมีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียว***

ข้อมูลโดย : นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง นางกุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์(ฝ่ายสารสนเทศ)