งานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2553

  วันที่ 11-12 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ได้จัดงานสัมมนาวิชาการป้องกันควบคุมโรคแห่งชาติ ประจำปี 2553 โดยกำหนด Theme ว่า “ก้าวทันโรคภัย เครือข่ายสุขภาพไทยเข้มแข็ง” โดยจัดงาน ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ เพื่อเป็นเวทีให้หน่วยงานกรมควบคุมโรค รวมทั้งภาคีเครือข่ายจากทุกภาคส่วนได้รับทราบวิทยาการความก้าวหน้าในงานป้องกันควบคุมโรค เป็นเวทีให้ผู้เชี่ยวชาญสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันควบคุมโรคได้มาพูดคุย ถกประเด็นปัญหาในเชิงวิชาการ ตลอดจนเป็นเวทีกลางให้นักวิชาการทั้งในและนอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุขได้เผยแพร่ผลงานวิจัยและผลงาน วิชาการด้านการป้องกัน ควบคุมโรค ทั้งนี้ ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน ที่ปรึกษาศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้เข้าร่วมสัมมนาในหัวข้อ “Getting research into policy and practice” รวมทั้งนักวิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้แก่ นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง นางสาววรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค และนางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง ได้รับเกียรติในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบบรรยาย (Oral presentation) ในการจัดสัมมนาวิชาการดังกล่าวด้วย        

รายงานข่าวโดย: ใบบอน