ภาพบรรยากาศการประชุม

เรื่องเสนอผลการสังเคราะห์องค์ความรู้ เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์(MTR)

   

เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 เมษายน 2553 ที่ผ่านมาทางศูนย์วิจัยฯได้จัดงานประชุม เรื่อง เสนอผลงานการสังเคราะห์องค์ความรู้เพื่อการพัฒนาแผนยุทธศาสตร์

บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์ ซึ่ง ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นหัวหน้าโครงการวิจัย โดยในการประชุมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก
พญ.เพ็ชรศรี ศิรินิรันดร์ เป็นประธานการประชุม และผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สคร.3,6,7,10,11,ภาคประชาสังคม และ บุคลากร สำนักโรคเอดส์วัณโรค และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์