ยินดีกับมหาบัณฑิตใหม่

 
เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมาคณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดพิธีซ้อมรับปริญญา ในการนี้ได้มี บุคคลากรจากศูนย์วิจัย ซึ่งได้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท จำนวน 2 คน (นางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ และ นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง) ทางศูนย์วิจัยฯ ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต มา ณ โอกาสนี้ด้วย