Pre-Survey  PLD (อุบลราชธานี) กลุ่ม msm และ sexworker

 
 

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน -1 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา  คณะผู้วิจัยจากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้มีการจัดประชุมการรายงานความก้าวหน้าการลงพื้นที่เก็บข้อมูล การตรวจพิสูจน์  (Verify) ฯ โดยใช้กระบวนการ PLD  ชุดโครงการวิจัยการควบคุมกำกับ และประเมินผลฯ ในกลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย ณ องค์กรฟ้าสีรุ้ง  และกลุ่มพนักงานบริการ  ณ  องค์กรแชร์  จังหวัดอุบลราชธานี   ทั้งนี้ ได้มีอาจารย์  รัชดา   อุยยืนยง  จากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  เข้าร่วมทีมภาคสนามกับทางคณะผู้วิจัยด้วย 

รายงานโดย นางสาวเบญจพร ยังวิเศษ