วัตถุประสงค์การจัดการอบรม "How to design for costing studies"

วัตถุประสงค์การจัดการอบรม (Training Objectives)

ผู้เข้าอบรมมีพื้นฐานความรู้และสามารถอธิบายในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน (Cost analysis)
ผู้เข้าอบรมมีแนวทางการทำวิจัยและประยุกต์ความรู้ที่ได้รับ เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน Cost analysis ไปใช้ในการปฏิบัติงาน
ผู้เข้าอบรมสามารถแลกเปลี่ยนความรู้และประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาคำถามวิจัยในเรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน Cost analysis กับงานพยาบาลในคลินิกได้

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioural Objectives)

  • ผู้เข้าอบรมสามารถอธิบายความรู้เบื้องต้นในเรื่อง เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผลโดยใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ได้
  • ผู้เข้าอบรม สามารถอธิบายความรู้ในเรื่องการประเมินต้นทุนการจัดการศึกษาทางการพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการได้
  • ผู้เข้าอบรมมีแนวคิดและสามารถออกแบบงานวิจัยด้านการศึกษาต้นทุนการจัดการศึกษาทางการพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการได้

 
 
ข้อมูลโดย : นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง(ฝ่ายฝึกอบรม)