ตารางการจัดการอบรม "How to design for costing studies"

เวลา

9.00-10.00 น.

10.30-12.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00-14.30 น.

14.45-16.30 น.

วันที่

พุธ
18 ส.ค.2553

 

 • ลงทะเบียน / ปฐมนิเทศผู้เข้ารับอบรม/ แนะนำวิทยากร
 • Pre-test

โดย คณะวิทยากร

บรรยาย 1

บรรยายแนวคิดเกี่ยวกับต้นทุนการให้บริการสุขภาพ

แนวคิดการประเมินผลทางเศรษฐศาสตร์ ในการจัดการศึกษาพยาบาล และการให้บริการพยาบาลผู้มารับบริการ
โดย ผศ.ดร.สุคนธา  คงศีล

บรรยาย 2

 • ความหมายของต้นทุน
 • ประโยชน์ของการคิดต้นทุน
 • ประเภทของต้นทุน
 • ปัญหาและอุปสรรค 
 • โดย เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ

บรรยาย 3

 • ศึกษากรณีตัวอย่างการศึกษาต้นทุนการให้บริการสุขภาพ โดย อุษา โถหินัง

Groupwork1 1
Group discussion and presentation
โดยคณะวิทยากร

พฤหัสบดี
19 ส.ค. 2553

1Training Workshop 1:
Calculation sheet >> Cost Analysis of health care services
โดยคณะวิทยากร

4บรรยาย
วิธีการและขั้นตอนการคิดต้นทุนกิจกรรม
โดย เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ

 • Introduction to Activities Based Costing (ABC)
 • Conventional costing and Activities Based Costing (ABC)
 • Example of tools for ABC

5 ตัวอย่างการศึกษา ABC
โดยนุชวรรณ์ บุญเรือง

ศุกร์
20 ส.ค.2553

2Training Workshop 2
Calculation sheet >> Activity Based Costing
โดยกนกศักดิ์ วงศ์เป็งและคณะวิทยากร

แนวทางพัฒนาโครงร่างวิจัย
Post-test
สรุปการฝึกอบรม และ ปิดการฝึกอบรม

 

 


 
 
ข้อมูลโดย : นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง(ฝ่ายฝึกอบรม)