กิจกรรมดีดี..ที่ศูนย์วิจัยฯอยากส่งต่อจ้า!!

 
 

ศูนย์วิจัยฯ นำโดย หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมวิจัย ได้จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ ภายใต้ ชื่อกิจกรรมหลักสูตร “How to Design the Costing studies”   โดยเน้นความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผลบริการสุขภาพ เกี่ยวกับแนวคิดและวิธีการทางเศรษฐศาสตร์และเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขเบื้องต้น ความหมาย และ ความสำคัญของต้นทุนกับการบริหารการพยาบาล กรณีต้นทุนกิจกรรม และหลักการเบื้องต้นในการประเมินผลผลิตทางสุขภาพ  ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับต้นทุนของบริการสาธารณสุข ตัวอย่างกรณีศึกษาต้นทุนในการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ในโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จังหวัดเชียงราย การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรม (Activities based Costing) พร้อมนำเสนอตัวอย่างกรณีศึกษาการเก็บรวบรวมข้อมูล และจัดทำพจนานุกรมกิจกรรมโครงการประเมินค่าใช้จ่ายทางตรงของการรักษาโรคหูด โรงพยาบาลบางรัก

ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารโรงพยาบาล ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข และนักวิจัยรุ่นใหม่ของศูนย์วิจัยฯ จำนวน  15 ท่าน ที่เข้ารับการอบรม การอบรมครั้งนี้ได้รับการตอบรับ และความสนใจจากผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างมากค่ะ  ซึ่งคาดว่าทางศูนย์วิจัยฯโดย หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรมและบริการวิชาการ พร้อมด้วยทีมวิจัย คนเก่งของเรา จะต้องมีการจัดการอบรมในรอบที่ 2 เพื่ออบรมเข้มข้นและเน้นหนัก เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนของบริการสาธารณสุขอีกครั้งอย่างแน่นอน เมื่อไหร่ ที่ไหน อย่างไร นั้นขอให้ติดตามการ Update

ได้ที่ เวบไซต์ www.rchee.org  ได้เลย สัญญาว่าศูนย์วิจัยจะมีกิจกรรมทางวิชาการที่สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ดีดี แบบนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องแน่นอนจ้า.. ;]]

รายงานโดย นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง