สวรส.ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการวิจัยM&E

 

คณะกรรมการตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับทุนจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้เข้ามาตรวจเยี่ยมการดำเนินงานในโครงการวิจัยการควบคุม กำกับ และประเมินผล โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์ เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล โดยสอบถามถึงความก้าวหน้าและการดำเนินงานที่ผ่านมา พร้อมทั้งตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเงิน ซึ่งนางอุษา โถหินัง และนางสาวศรันยา บุญใหญ่ ได้เป็นตัวแทนของศูนย์วิจัยฯ ในการต้อนรับ และตอบข้อซักถามจากคณะกรรมการฯ

รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)