9th International Congress on AIDS in Asia and

the Pacific (ICAAP)

     
     

             ภาพบรรยากาศการประชุม วิชาการ 9th International Congress on AIDS in Asia and the
Pacific (ICAAP) ในระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม 2552 ที่ผ่านมา ที่เมือง Bali ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งในงานประชุมในครั้งนี้ นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็งและนางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ นักวิจัยสังกัด RCHEE ได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยโดยกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง นำเสนอผลงานวิจัยด้วยปากเปล่าเรื่อง Factors Related to CD4 Change among HIV-Infected Individuals on ART in Tak Hospital, Thailand นางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ นำเสนอผลงานเป็นโปสเตอร์เรื่อง Activity-Based Costing of Behavior Surveillance System in Youth using Handheld Computers in Thailand.
ขอขอบพระคุณผศ.ดร.สุคนธา คงศีล หัวหน้าศูนย์วิจัยและผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน สำหรับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาทางด้านวิชาการตลอดจนถึงงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม

รายงานข่าวโดย โมโต้ง