การบรรยาย เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน

ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 ที่ผ่านมา ทางศูนย์วิจัยฯได้มีโอกาสต้อนรับ อ.วันวิสาข์ ศรีสุเมธ จากภาควิชาชีวสถิติ คณะสาธารณสุขศาสตร์

มหาวิทยาลัยมหิดล  พร้อมด้วยนักศึกษาปริญญาโทซึ่งเข้าฟังการบรรยาย เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุน  จาก ผศ.ดร.สุคนธา  คงศีล
และ  นางสาวเพชรัตน์  ศิริสุวรรณณ ศุนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล   อาคารอเนกประสงค์ 7 ชั้น8 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
รายงานข่าวโดย เบญจพร