ประชุมคณะทำงานวิชาการและคณะทำงานภาคสนามโครงการ M&E

   
 
 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2553  เวลา 09.30น. ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้มีการจัดประชุมคณะทำงานวิชาการและคณะทำงานภาคสนามโครงการ M&E ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์  อาคาร 7 ชั้น 8 ม.มหิดล  โดยมีการนำเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงการฯ และผลการดำเนินงานเบื้องต้นของโครงการฯ ที่ได้ไปนำเสนอต่อคณะอนุกรรมการ การกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2553ที่ผ่านมา ให้กับคณะทำงานวิชาการและคณะทำงานภาคสนามได้รับทราบ พร้อมทั้งมีการชี้แจงถึงการดำเนินงานกระบวนการ Participatory Learning Development (PLD) กระบวนการ Capacity Building (CB) และกระบวนการ Cost effectiveness (CEA)  ทั้งนี้ได้มีการร่วมกันพิจารณาในการเตรียมการเพื่อจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ การเตรียมรายงานงวดที่3 รายงานการถอดบทเรียนและการเบิกจ่ายงบประมาณในการดำเนินงานทั้ง 7 กลุ่มเป้าหมายอีกด้วย

รายงานโดย นางสาวเบญจพร ยังวิเศษ