ภาพการลงพื้นที่ครั้งที่ 1 โครงการวิจัยการควบคุมกำกับติดตามและประเมินผล “โครงการพัฒนารูปแบบและกลไก รณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มพนักงานบริการ”

 
เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2553 ณ องค์กร M-Power (สาขาพัฒน์พงษ์)นำทีมโดย ผศ.ดร.สุขุม เจียมตน ซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รับ
ความร่วมมือและข้อมูลที่มีคุณค่าทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ตัวอย่างสื่อที่ใช้ในโครงการ ขอขอบพระคุณ คุณจันทวิภา อยู่สุข (คุณน้อย)
Empower มา ณ โอกาสนี้ด้วย
รายงานข่าวโดย โมโต้ง