การวางแผนการทดสอบเครื่องมือ (กลุ่มพนักงานบริการ sexworker)

 

วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 16.00 น. คณะผู้วิจัยโครงการ M&Eในกลุ่มพนักงานบริการ ได้มีการประชุมวางแผนการดำเนินการทดสอบเครื่องมือโดยมี
ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน หัวหน้าคณะผู้วิจัยในกลุ่มพนักงานบริการเป็นประธานในที่ประชุม ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ศูนย์วิจัยโรคเอดส์
นายธเนศว์ กาญธีรานนท์ผู้ช่วยนักวิจัยสภากาชาดไทยในการให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเครื่องมือและแนวทางการดำเนินงานด้วย
 
รายงานข่าวโดย น้องแพนเค้ก (ใบบอน)