เมื่อวันที่ 30 เมษายน - 4 พฤษภาคม 2555 ภาควิชาบริหารสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

พร้อมด้วย ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล และทีมนักวิจัย ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยฮ่องกง
โดยได้ศึกษาดูงานทั้งในด้านวัฒนธรรม ความก้าวหน้าด้านเทคโนโลยีและนวตกรรม รวมทั้งได้ศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และข้อคิดเห็นระหว่างผู้บริหาร
โดยการนี้ได้เยี่ยมชมในส่วน ของ สถาบันโรคเอดส์ มหาวิทยาลัยฮ่องกง
กลับหน้าหลัก