ฝ่ายบริการวิชาการและฝึกอบรม ได้ดำเนินการส่งบุคคลากร ของศูนย์วิจัยฯเข้าร่วมอบรม เชิงปฏิบัติการเรื่อง Retrospective Database Analysis
ซึ่งจัดโดย ศูนย์วิจัยผลลัพธ์ทางเภสัชกรรม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ระหว่างวันที่ 27 - 29 เมษายน 2554
ณ เภสัชกรรมสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร โดยผู้เข้าอบรมนี้ ได้แก่ 1.นางสาวกิติยา พรมอ่อน
2.นางสาวศรันยา บุญใหญ่ 3.นางสาวสิริพร มนยฤทธิ์ ซึ่งจะนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในครั้งนี้เพื่อนำมาใช้สำหรับงานวิจัย ในศูนย์วิจัยฯต่อไป
 
กลับหน้าหลัก