ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นประธานการนำเสนอผลงานทางวิชาการแบบบรรยาย (Track C) โดยในการนี้ นางสาวศรันยา บุญใหญ่

ได้นำเสนอผลงาน แทน นางสาว วรรณี ชัยศิริเพ็ญภาค ในหัวข้อเรื่อง การวิเคราะห์ต้นทุน-ผลได้ของการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ใน
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ (Track C) วันพุธ ที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 13.00 -14.45 น.
 
ลิงค์งานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13
การนำเสนอบทความทางวิชาการแบบ โปสเตอร์ (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ ซุ้มนิทรรศการ M&E By ReCHEE (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องโรคเอดส์
 
กลับหน้าหลัก