ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผลได้ นำเสนอผลงานทางวิชาการ แบบ โปสเตอร์ จำนวน 5 โปสเตอร์ดังนี้

1.การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์และเหตุผลที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ไม่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย(Track A) นำเสนอโดย นางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ (ดาวน์โหลด)
2.ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติตนในการป้องกันโรคเอดส์ของผู้ใช้สารเสพติด นำเสนอโดย นางสาวกิติยา พรมอ่อน(ดาวน์โหลด)
3.ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงระดับ cd4 การศึกษาแบบ Cohort ในผู้รับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ภายใต้ระบบประกันสุขภาพในประเทศไทย (Track A)นำเสนอโดย นายสิทธิกร รองสำลี(ดาวน์โหลด)
4..ขนาดของสถานบริการมีผลต่อความต่อเนื่องสม่ำเสมอของการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ (Track A) นำเสนอโดย นางสาวกิติยา พรมอ่อน(ดาวน์โหลด)
5.ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมทางเพศที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อเอชไอวี (Track C) นำเสนอโดย นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง(ดาวน์โหลด)
 
ลิงค์งานสัมนาระดับชาติเรื่องโรคเอดส์ ครั้งที่ 13
-ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องโรคเอดส์
- ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล เป็นประธานการนำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
- นางสาวศรันยา บุญใหญ่ นำเสนอบทความวิชาการแบบบรรยาย(งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ ซุ้มนิทรรศการ M&E By ReCHEE (งานสัมนาระดับชาติครั้งที่ 13)
-ภาพบรรยากาศ งานสัมนาระดับชาติ ครั้งที่ 13 เรื่องโรคเอดส์
 
กลับหน้าหลัก