เครือข่าย มหาวิทยาลัยมหิดล
  + มหาวิทยาลัยมหิดล
  + คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  + คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
  เครือข่ายงานวิจัย ในประเทศ
  +กระทรวงสาธารณสุข
  +สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
  +สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
  +สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
  +คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)
  +สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
  +โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP)
  +สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
  +UNFPA Thailand
  +สำนักเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์
  +HIV / AIDS PUBLICATION DATABASE OF THAILAND
โครงการฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
  +สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข