วิสัยทัศน์ VISION
  ผู้นำด้านการพัฒนางานวิจัยด้วยมาตรฐานระดับสากล
  The leader in research development with international standard
            พันธกิจ MISSION
  มุ่งสร้างการเติบโตด้านวิจัยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสังคมสุขภาวะ
  To make constant achievement for sustainable growth in health and environmental health researches for healtht society
            ค่านิยม VALUE
  สร้างสรรค์ด้วยความเชื่อมั่น สู่ความเป็นเลิศร่วมกัน
  Innovation with trustiness,together towards excellence