หลักการและเหตุผล

ในช่วงเวลาที่ผ่านมาการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาวะสุขภาพของประชาชนซึ่งไม่ได้
มีเพียงการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มของปัญหาทางสุขภาพอนามัยสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเท่านั้นแต่ยังมีการเปลี่ยนแปลงของความต้องการ
ในการพัฒนาในด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง  การเปลี่ยนแปลงอีกประการหนึ่งคือการมีส่วนร่วมของชุมชนรวมทั้งการปฏิรูประบบสุขภาพและระบบ
บริการสุขภาพที่สามารถตอบสนองความต้องการ  ของ ประชาชนโดยรวม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  เป็นสถาบันอุดมศึกษาซึ่งมีภารกิจหลักที่สำคัญ
      คือจะเป็นองค์กรที่ต้องดำเนินการการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย  โดยการให้การสนับสนุนงานวิจัยของ คณาจารย์
ภายในกลุ่มภารกิจต่าง ๆ การให้บริการและประสานงานโครงการวิจัยและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ทั้งที่เป็นระดับชาติ และ นานาชาติรวมถึง
การพัฒนาฐานข้อมูลและการ จัดทำเอกสารคู่มือปฏิบัติงานวิจัย ตลอดจนงานทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยมหิดล
ที่มุ่งมั่นสู่การเป็น มหาวิทยาลัยวิจัย
     จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหน่วยงานที่รับหน้าที่ในการพัฒนาผู้ช่วยนักวิจัย และนักวิจัยให้มีความรู้  ความสามารถผยแพร่งานวิจัย
ด้านการกำกับติดตามประเมินผล บริการสุขภาพและสาธารณสุขทั้งภายในและภายนอกคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้ง
ประสานงานระหว่างนักวิจัยโครงการต่างๆเพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมและ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และความคล่องตัวในการบริหารงานส่งเสริมการวิจัยจึงจำเป็นที่จะต้องมีหน่วยงานที่มีภาระหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานงานวิจัย
งานทรัพย์สินทางปัญญาและให้ความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาองค์กรภาครัฐและเอกชน

วัตถุประสงค์โครงการศูนย์วิจัย
1. เพื่อผลิตผลงานวิจัยที่มีคุณภาพในระดับสากลรวมถึงสร้างผลงานวิจัยที่เกิดจากการบูรณาการเป็นสาขาใหม่
    เพื่อเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับนานาชาติและสร้างผลงานวิจัยประยุกต์ที่ครบวงจร

2.  เพื่อสร้างนักวิจัยที่มีความรู้ ความสามารถและมีคุณธรรมจริยธรรมในการวิจัยที่จะสานต่อการทำงานอย่างต่อเนื่องและครบวงจร
    ก่อเกิดเครือข่ายงานวิชาการที่เข้มแข็ง

3. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่เข้มแข็งเชื่อมโยงระหว่างคณะกับสถาบันในมหาวิทยาลัยและภายนอกมหาวิทยาลัยรวมถึงองค์กรต่างๆั้
  ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งภายในประเทศและต่างประเทศเพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

4. เพื่อเพิ่มอำนาจการต่อรองในการแสวงหาทุนวิจัยและเตรียมความพร้อมในการทำวิจัย ร่วมกับองค์กรต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชน
   ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการในระดับสากล

เป้าหมายโครงการศูนย์วิจัย
1. สนับสนุนพันธกิจขององค์กร (หนึ่งในร้อยมหาวิทยาลัยโลก)
2. สะท้อนภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร (มหาวิทยาลัยวิจัย)
3. ป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการทำวิจัยในระดับมาตรฐานสากล มีลักษณะสหวิทยาการสามารถเสริมความแข็งแกร่ง
  ทางวิชาการให้แก่คณะและมหาวิทยาลัย และนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในด้านการทำวิจัย
4. เป็นหน่วยงานที่ก่อให้เกิดรายได้แก่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยมหิดล รวมทั้งเครือข่ายวิจัยที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการส่งเสริมและประสานงานวิจัย งานทรัพย์สินทางปัญญา และให้ความร่วมมือระหว่าง
  สถาบันอุดมศึกษา องค์กรภาครัฐและเอกชน
6. เป็นหน่วยประสานงานระหว่างนักวิจัย เพื่อส่งเสริมการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม

 ความโดดเ่ด่นของศูนย์วิจ้ย

1. เป็นศูนย์วิจัยฯชั้นนำในระดับนานาชาติ ในการวิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข
2. เป็นองค์กรที่ผลักดันนโยบายด้านการส่งเสริมสุขภาพ เพื่อพัฒนาระบบบริการสุขภาพ
3. ส่งเสริมพัฒนาและสร้างนักวิจัยที่มีคุณภาพ มีความรู้และความสามารถ มีจริยธรรมและอุดมการณ์
4. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย ในการวิเคราะห์วิจัยให้เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน
5. มีศักยภาพในการสร้างสรรค์พัฒนาองค์กรและบุคลากรของศูนย์วิจัยฯ ด้วยงบประมาณของตนเอง
6. มีสถานที่ทำงาน และเทคโนโลยีในการทำงานที่ทันสมัยได้มาตรฐาน