โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล(Research Centre for Health Economics and Evaluation)


สรุปโครงการจัดตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ตามแผนปฏิบัติการระดับคณะสาธารณสุขศาสตร์ (Performance Agreement) ปี2552
- คลิกที่นี่ เพื่อดูรายละเอียด (Performance Agreement )ปี 2553 (คณะสาธารณสุขศาสตร์)
- คลิกที่นี่ แสดงรายละเอียดการก่อตั้งศูนย์วิจัยฯ
- คลิกที่นี่ แสดงรายละเอียด ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล