ภาพบรรยากาศการประชุม วิชาการ 18th International AIDS Conference ในระหว่างวันที่ 18-23 กรกฎาคม 2553 ที่ผ่านมา ณ กรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย  ซึ่งในงานประชุมในครั้งนี้ ผศ.ดร.สุคนธา คงศีล หัวหน้าศูนย์วิจัย ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน เดินทางพร้อมกับ นักวิจัยสังกัด RCHEE ประกอบด้วย นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง นางสาวกิติยา พรมอ่อน และนางสาวศรันยา บุญใหญ่  โดยได้มีโอกาสนำเสนอผลงานวิจัยเป็นโปสเตอร์ เรื่อง Help PLWA on ART and service system in the hospitals with different size under universal coverage in Thailand: Does size matter?
ขอขอบพระคุณผศ.ดร.สุคนธา คงศีล หัวหน้าศูนย์วิจัยและผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน สำหรับทุกเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นคำปรึกษาทางด้านวิชาการตลอดจนถึงงบประมาณในการเข้าร่วมประชุม (ดาวน์โหลด รายงานสรุป งานประชุม AIDS2010)

 
( ดาวน์โหลด โปสเตอร์ ที่นำเสนอ)