เก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด
 
   
     
การลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โครงการการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร กลุ่มเป้าหมายต่างๆ
การเก็บข้อมูลจากผู้บริหารซึ่งประกอบไปด้วย นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด นายแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน (ผชช.ว.) หัวหน้ากลุ่มงาน เป็นต้น รวมทั้งเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการระบบเฝ้าระวังให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะในการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
   
 
   

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853