ข่าว/กิจกรรม
     
   ประชุมทีมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล  
        ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ  
          ลงพื้นที่เก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย  

ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล ได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร กลุ่มเป้าหมายต่างๆ    อ่านต่อ>>

 

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยโครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์    อ่านต่อ>>

 

            วันที่ 10 มีนาคม 2557 คณะนักวิจัยโครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์ 
            กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน
            ผศ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรืองกิตินันท์ อ่านต่อ>>

 
     
   
 

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853