ทดสอบเครื่องมือวิจัย ณ อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี
 วันที่ี 1 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมา คณะนักวิจัยโครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ จากศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้ทำการทดสอบเครื่องมือวิจัย ณ อ.ดอนพุด จังหวัดสระบุรี โดยได้รับความร่วมมือจากกลุ่มเป้าหมายของโครงการในการตอบแบบสอบถาม และให้ความเห็นเพื่อพัฒนาเครื่องมือในการทำวิจัยเป็นอย่างดี

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853