วัตถุประสงค์

  วัตถุประสงค์หลัก
เพื่อประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ

     วัตถุประสงค์เฉพาะ
1  เพื่อประเมินปัจจัยนำเข้าของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของหน่วยงานในประเทศไทย ในด้าน งบประมาณ บุคลากร/คณะกรรมการ โครงการที่เกี่ยวข้อง
2. เพื่อประเมินกระบวนการของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของหน่วยงานในประเทศไทย ในด้าน การดำเนินการ การซ้อนทับ การบูรณาการ ความครอบคลุม    ของเครือข่ายการเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของแต่ละพื้นที่ (Area-based epidemiological network)
3.เพื่อประเมินผลผลิตของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของหน่วยงานในประเทศไทย ในด้าน ปริมาณและคุณภาพของข้อมูล การเข้าถึงข้อมูล    การนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์
4.เพื่อประเมินผลลัพธ์ของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ของหน่วยงานในประเทศไทย ในด้าน    การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเสี่ยงในกลุ่มเป้าหมายต่างๆจากการนำข้อมูลไปใช้ การมีอยู่ และความครอบคลุม
5.เพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและปัจจัยส่งเสริมที่มีผลต่อระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย
6.เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและเชิงนโยบายสำหรับนำไปใช้พัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวีในระดับชาติที่เป็นเอกภาพ   ในประเทศไทย

 
 
 

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853