ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  1. เพื่อส่งผลให้มีการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานด้านการเฝ้าระวังฯ ตลอดจนการกำกับและควบคุมคุณภาพ และมาตรฐานของการดำเนินการในแต่ละพื้นที่
  2. เพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิผลของเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประเทศไทย
  3. เพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาการดำเนินงานระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมและส่งเสริม การมีอยู่ และความครอบคลุม เครือข่ายการเฝ้าระวังด้านระบาดวิทยาของแต่ละพื้นทื่ (Area-based epidemiological network) โดยการเผยแพร่ในวารสาร
  4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะที่เป็นรูปธรรมที่นำไปสู่การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้อสนเทศของระบบเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในระดับชาติที่เป็นเอกภาพ โดยนำผลจากการประเมินเสนอต่อผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย
 
 

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853