เก็บข้อมูลตามกลุ่มเป้าหมาย 10 จังหวัด
1.ราชบุรี
   
2.เพชรบุรี
   
3.ฉะเชิงเทรา
   
4.สระแก้ว
   
5.อุดร
   
6.ขอนแก่น
   
7.เชียงราย
   
8.พะเยา
   
9.กระบี่
   
10.พังงา
   
   
   
   

 

 

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853