การประชุมทีมงานวิจัยฯเพื่อจัดทำฐานข้อมูล
 
   
     
              การประชุมเพื่อจัดทำฐานข้อมูล โครงการการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ
   
 
   

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853