ประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อ คณะผู้วิจัยในพื้นที่ สคร.10
 วันที่ 10 มีนาคม 2557 คณะนักวิจัยโครงการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากรกลุ่มเป้าหมายต่างๆ ประกอบด้วย ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน ผศ.ดร. มธุรส ทิพยมงคลกุล นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรืองกิตินันท์ และนายสิทธิกร รองสำลี ได้ลงพื้นทื่ Pre-survey เพื่อประชุมชี้แจงรายละเอียดโครงการต่อ คณะผู้วิจัยในพื้นที่ และประสานงานกับทาง สคร. เพื่อนัดหมายวันลงพื้นที่ และการนำเสนอรายละเอียดโครงการ เหตุผลความจำเป็น ความเป็นมา วัตถุประสงค์ ระเบียบวิธีการวิจัย ให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่ คือ นางอังคณา ธีรสวัสดิ์ ดร.ปิยะดา คุณาวรารักษ์ ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 10 จังหวัดเชียงใหม่

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853