ทดสอบเครื่องมือ และ Pre-survey

 ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผลได้จัดการประชุมคณะทำงานโครงการการประเมินระบบการเฝ้าระวังพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับการติดเชื้อเอชไอวี ในประชากร กลุ่มเป้าหมายต่างๆ เพื่อรายงานความก้าวหน้า ชี้แจงเรื่องค่าตอบแทน วางแผนการดำเนินงานเพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบเครื่องมือ และ Pre-survey ในวันที่ 30 มกราคม 2557 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข และการประเมินผล อาคาร 7 ชั้น 8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

 

ศูนย์วิจัยเศษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400.โทร.02-6409853