โครงสร้างองค์กรศูนย์วิจัยฯ > โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วิจัยฯ >บุคคลากร และเครือข่ายงานวิจัย           
โครงสร้างการบริหารงานศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล มหาิวิทยาลัยมหิดล เป็นหน่วยงานในกำกับของคณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล