รายงานวิจัย
ผลงานที่นำเสนอ
ผลงานที่ตีพิมพ์
รายงานวิจัย (คลิกดูรายละเอียดที่หน้าปก) ถ้าต้องการอ่านรายงานฉบับใด กรุณาติดต่อศูนย์วิจัยฯ 02-6409853

 

               

         รายงานฉบับสมบูรณ์

การวิเคราะห์ต้นทุน กิจกรรมและต้นทุนการผลิตบัณฑิต
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2549

 

 

       รายงานผลวิจัยฉบับบสมบูรณ์

โครงการศึกษานำร่องผลประโยชน์ที่ได้รับจากการให้ยา AZT
เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากแม่ไปสู่ลูกและการวิเคราะห์ต้นทุนประสิทธิผล
กรณีศึกษาวิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานครและวชิรพยาบาล


 

 

 

 

  Measurement of the Hib Disease Burden in Thailand
  In Phase 1b: Prospective Study of Meningitis and Pneumonia
Attributable to Hib


 

 

 รายงานฉบับสมบูรณ์

ปัจจัยที่ใช้เป็นตัวแปรในการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณ
ด้านการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค
(Factors in fluencing resource and budget allocation of disease prevention and health promotion progamme)


 

          

 

 

  Measuement of the dengue burden in Khon-Kaen, Thailand:
  Impact of household of dengue hospitalised episode

 


 

 

 

 

The survey research in situation and policy, law regulation intervention and management analysis of school luanch nutrition program


 

 

 

 

   External Review of

International organization of migration
(MOPH-IOM) Migant Health project in Tak province

 


 

 

 

 

  รายงานโครงการ

รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของการติดเืชื้อทางเพศสัมพันธ์
และ เอชไอวี ในกลุ่มประชากรข้ามชาติ จ.ตาก


 

 

 

 

  รายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ
การพัฒนาระบบข้อมูลข้อสนเทศเพื่อการติดตามผล
การป้องกันและการแก้ไขปัญหาเอดส์ในจังหวัดตาก

(มิถุนายน 2549- ตุลาคม 2550)

 


 

 

      UNAIDS  การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ
       สมัยพิเศษว่าด้วยเรื่องโรคเอดส์

   

 

 

 

 

   โครงการการเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์
และเหตุผลที่ทำให้ผู้ติดเชื้อ เอชไอวี /ผู้ป่วยเอดส์
ไม่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ

 


 

 

 

 

  โครงการปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่อง
ของผู้ที่มารับยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ


 

 

 

 รายงานสรุปผลการทบทวน (ครึ่งแผน)
ยุทธศาสตร์บูรณาการป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ
พ.ศ. 2550 -2554

 

 

 

รายการทบทวนยุทธศาสตร์ที่ 3 การคุ้มครองสิทธิด้านเอดส์ในการทบทวนครึ่งแผน แผนยุทธศาสตร์บูรณาการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาเอดส์แห่งชาติ พ.ศ.2550-2554 ตามบทบาทของสำนักงานป้องกันและควบคุมโรค

 

รายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณ์ การประเมินภาระและค่าใช้จ่ายในการรักษาเนื่องจากเป็นโรคหูดบริเวณอวัยวะเพศและ/หรือทวารหนัก ใน กรุงเทพมหานคร