รายงานวิจัย
ผลงานที่นำเสนอ
ผลงานที่ตีพิมพ์
1.   โครงสร้างองค์กรและการออกแบบองค์กร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
      โดย  สุคนธา คงศีล  เพชรัตน์ ศิริสุวรรณ
      วารสารบริหารงานสาธารณสุข หน้า 39- 55
      ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2550
      Link http://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_admin/13-2/index.html
      หรือ  คลิกที่นี่ เพื้อดาวน์โหลดไฟล์ (.PDF)

2.   การวิจัยนโยบาย คืออะไร และทำอย่างไร
      โดย  สุคนธา คงศีล  นพ.สุขุม  เจียมตน
      วารสารบริหารงานสาธารณสุข หน้า 56-71
      ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2550
      Link http://phad.ph.mahidol.ac.th/journal_admin/13-2/index.html
     หรือ  คลิกที่นี่ เพื้อดาวน์โหลดไฟล์ (.PDF)

3.Sukhontha Kongsin, Charles S.M. Cameron, Laksami Suebsaeng, and Donald S. Shepard, 1998.. "Levels
and Determinants of Expenditure on HIV/AIDS in Thailand" in Ainsworth, M., L. Fransen, and M. Over
(eds.). "Confronting AIDS: Evidence from the Developing World.” Brussels: European Commission. (Chapter 12F).

4. Jose A. Suaya, Donald S. Shepard, João B. Siqueira, Celina T. Martelli, Lucy C. S. Lum, Lian Huat Tan,
Sukhontha Kongsin, Sukhum Jiamton, Fàtima Garrido, Romeo Montoya, Blas Armien, Rekol Huy, Leticia
Castillo, Mariana Caram, Binod K. Sah, Rana Sughayyar, Karen R. Tyo, AND Scott B. Halstead. (2009)
Cost of Dengue Cases in Eight Countries in the Americas and Asia: A Prospective Study, Am J Trop Med
Hyg, May 2009; 80: 846 - 855.

5.Kongsin S., Jiamton S., Watts C., Boonthum A. (2001). “Conducting a household survey on economic

impact of chronic HIV/AIDS morbidity in rural Thailand.” Journal of Health Science 10(2): 276-289.


6. Tangchareonsathien V, Phoolchareon W, Pitayarangsarit S, Kongsin S, et al. The Potential Demand for An

AIDS Vaccine in Thailand, Health Policy, 57(2): 111-139, 2001.


7.Kamolratanakul P, Sawert H, Kongsin S et al., Economic impact of tuberculosis at the household level INT
J TUBERC LUNG DIS.; 3(7):596-602,1999. (Awarded the Franz Redeker Prize at the 29th World
Conference of the IUATLD, November 1998, in Bangkok, Thailand).

8.Sawert H., Kongsin S., Payanandana V., Akarasewi P., Nunn PP.,Ravigione MC., Costs and benefits of
improving tuberculosis control. The case of Thailand. Social Science Medicine. ; Vol.44, No.12, pp.1805-
1816,1997.

9.Kongsin S., Resks-ngarm S., Assessment of HIVTesting in Blood Donation : Cost Analysis of Routine
Screening HIV-Antibody and HIV-Antigen Tests in Thailand, Health System Research Journal ; 3 (2) April-
June 1995 : 90-111. (Paper was presented at the XIth International Conference on AIDS, Vancouver,
Canada, 1996 which received “Young Investigator Awards)

10.Kongsin S. Economic Impact of HIV/AIDS Mortality on Households in Rural Thailand.
Journal of Health Science; 4 (4): Oct-Dec. 1995: 333-344.)

11.Kongsin S, Phoolchareon W, Tantissak B, Cost analysis of non-hospital settings such as home care
(Community-based initiatives in prevention, social support/counselling and care)AIDS Division,
Department of Communicable Disease Control, Ministry of Public Health, 1997.

12.Kongsin S., Unit Cost Calculation and Quality of Life Indicator Measurement. Teaching Module for
the Master of Public Health (International Programme), Faculty of Public Health, Mahidol University, 1996.

13.Kongsin S., Short Course Training on Economic Evaluation of Health Care Programme:
International Development Programme, Faculty of Public Health, Mahidol University, 1996.

14.Kongsin S., Punyarattapuntu P, Tanasukarn C, Review State of the ART: Health Care Sector Reform
 Evaluation in term of Indicator Characteristics. (Meta-Analysis), Faculty of Public Health, Mahidol University, 1998.

15.Piyavorawong S, Suebsaeng L., Chandrathat na Ayudhya P, Paosongrit K, Pinijsuwan D,  Kasemsuk K,
Kongsin S  Mae Chan Community Hospital and its Community Level intervention,Best Practice Documentation
on Community Mobilization for HIV/AIDS:Case of Thailand, World Health Organisation, Ministry of Public Health :
Thailand and the UNAIDS, 1999.

16.Kongsin S., Jiamton S, Wisasa W. Measurement of the Hib Disease Burden in Thailand in Phase 1b:
Prospective Study of Meningitis and Pneumonia Attributable to Hib, Department of Communicable Disease Control,
Ministry of Public Health, Thailand, 2002.

17.FOLLOW-UP TO THE DECLARATION OF COMMITMENT ON HIV/AIDS
(UNGASS), COUNTRY REPORT, Reporting period: January-December 2002.

18.Kongsin S., Kongsin P, Jiamton S, Intraprasong B, Boonthunm A, Tarunothai A, Chumthong P.
Pilot Study: Potential Benefit of AZT Preventive Therapy in Perinatal HIV Transmission and
Its Cost-effectiveness Analysis: A Case Study of BMA Medical College and Vajira Hospital,HSRI Research Report,
974-92745-8-x. January 2005.

19.Sirikul K, Kongsin S, Takeda M. The External Program Review of Bangkok Metropolitan Administration (BMA)
AIDS Prevention and Control Programme: 1992-1995 AIDS Control Division,Bangkok Metropolitan Administration,
1996.