รายการฝึกอบรมของศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการประเมินผล
 
1.How to design for costing Studies
   - หลักการและเหตุผล
   - วัตถุประสงค์การจัดอบรม
    -  ตารางอบรม