menuhisro
hisro
hisro
hisro
hisro
hisro
hisro
ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ

     โครงการวิจัยแรกเป็นการศึกษาเรื่อง การเข้าถึงยาต้านไวรัสเอดส์ และ เหตุผลที่ทำให้ผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์
ไม่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ ในประเทศไทย  เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล
และเชิงคุณภาพ (Qualitative research) ในกลุ่มผู้ติดเชื้อเอชไอวี/ผู้ป่วยเอดส์ที่ลงทะเบียน
ภายใต้ NAP Program ที่ไม่มารับบริการยาต้านไวรัส เพื่อหาเหตุผลของการไม่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์
ที่มีอาการตามเงื่อนไขที่ต้องได้รับยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ และเพื่อศึกษาถึงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพ
และทางเลือกอื่นๆ ในการดูแลสุขภาพของผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่ไม่เข้ารับบริการยาต้านไวรัสคิดว่าดีกว่า
ซึ่งจะทำการศึกษาในพื้นที่ 4 จังหวัด (ภาคละ 1 จังหวัด) โดยใช้การเก็บข้อมูลสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และผู้บริหาร
ร่วมกับการประชุมกลุ่มเครือข่ายผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ

      โครงการวิจัยที่สองเป็นการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างต่อเนื่องของผู้ที่มารับยาต้านไวรัสเอดส์
ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ โครงการนี้เป็นการศึกษาเชิงภาคตัดขวาง เพื่อศึกษาระดับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์
อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ (Adherence of ARVs therapy) ของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์
ในสถานบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ โดยใช้การประเมินระดับการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์อย่างสม่ำเสมอ 2 วิธีร่วมกัน
ได้แก่ วิธีนับเม็ดยา (pill count) และการประเมินการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ด้วยตนเอง (self-report)
และในส่วนการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการรับประทานยาอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอนั้น จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ผู้ติดเชื้อ/ผู้ป่วยเอดส์ที่มารับยาต้านไวรัสเอดส์ นอกจากนั้น จะทำการศึกษาเชิงลึกในส่วนของผู้ให้บริการ (Provider)
และ ผู้ที่มารับยาต้านไวรัสเอดส์ เพื่อค้นหาเหตุผลที่เกิดการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ไม่ต่อเนื่องสม่ำเสมออีกประการหนึ่งด้วย

      ส่วนโครงการวิจัยสุดท้ายนั้น เป็นการศึกษาถึงผลลัพธ์ด้านสุขภาพ จากการให้ยาต้านไวรัสเอดส์ ภายใต้ระบบประกันสุขภาพ
ในประเทศไทยเป็นการศึกษาแบบ ติดตามไปข้างหน้า cohort study โดยติดตามผู้รับประทานยาต้านไวรัสภายใต้ NAP program
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย 1 ปีซึ่งเป็นกลุ่มเดียวกันกับโครงการที่ 2 เพื่อศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการรับประทานยาต้านไวรัสเอดส์ ต่อผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ที่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ในสถานบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพและศึกษาปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์กับผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาของผู้ติดเชื้อเอชไอวีและผู้ป่วยเอดส์ ภายใต้ NAP program
ที่มารับบริการยาต้านไวรัสเอดส์ในสถานบริการภายใต้ระบบประกันสุขภาพ