menuhisro
hisro
hisro
hisro
hisro
hisro
hisro
                                            ภาพการทำงาน
1.เก็บรวบรวมข้อมูล สัมภาษณ์ผู้บริหาร

2.เก็บรวบรวมข้อมูล FGเจ้าหน้าที่ จ.ขอนแก่น จ.สงขลา

3.เก็บรวบรวมข้อมูล FGเจ้าหน้าที่ สปสช เขต12

4.สัมภาษณ์ผู้รับยาARVsและประเมิน Adherence

5.คัดลอกข้อมูลในแฟ้มประวัติ
 
 
 
hisro