โครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์
เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and other Most at Risk Population     

5.รูปแบบการวิจัย

โครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์นั้น เป็นโครงการที่มีลักษณะกึ่งวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action research) คือมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาพร้อมๆ กับการสังเคราะห์ความรู้ที่ได้จากปฏิบัติการต่างๆ ที่พัฒนาขึ้น เพื่อนำไปสู่ประสิทธิผลในการจัดการกับปัญหาที่ดีขึ้น แม้ว่าเป้าหมายสูงสุดของโครงการฯ คือการนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมาย (กลุ่มศาสนา กลุ่มผู้ใช้สารเสพติด กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชาย กลุ่มประชากรเคลื่อนย้ายและชาติพันธุ์ กลุ่มพนักงานบริการ กลุ่มเยาวชน และกลุ่มเครือข่ายองค์กรและเครือข่ายผู้ติดเชื้อ)

โครงการต่างๆ ที่รับทุนสนับสนุนจาก สวรส ในกลยุทธ์ที่ 2 ที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว และมีโครงการที่อยู่ในระยะ (staging) เดียวกัน และ/หรือ staging ที่ต่างกัน ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้จึงมีความแตกต่างกัน ทั้งนี้ กรอบเวลาที่จะวิจัยเป็นโครงการหรือหน่วยงานที่ได้เงินสนับสนุนการทำงานจาก สวรส ในรอบที่ 1 และเครื่องมือจะวัดประกอบด้วย 3 ส่วน คือ ผู้รับทุน  ผู้รับงานไปทำ และประชากรที่ได้รับ intervention