โครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์
เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and other Most at Risk Population     

6.วิธีการดำเนินการ
     6.1โดยคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ ที่แต่งตั้งโดยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ให้ข้อคิดเห็นในการ กำหนดแนวทางในการควบคุม กำกับและประเมินผล ให้การปรึกษา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แก่คณะทำงานวิชาการ ของโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์ในกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
     6.2 แต่งตั้งคณะทำงานวิชาการ (Task force) โดยคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ เพื่อจัดทำกรอบแนวทางและตัวชี้วัด โดยทบทวนเอกสาร/ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ พัฒนาเครื่องมือและวิธีการที่เหมาะสมในการเก็บรวบรวมข้อมูล เครื่องมือ (แนวคำถาม และแบบสอบถาม) ตามกระบวนการกำกับ และประเมินผล
      6.3 จัดประชุมเพื่อนำเสนอกรอบแนวทาง ตัวชี้วัด วิธีการในการเก็บรวบรวมข้อมูล แนวคำถาม และแบบสอบถาม ตามกระบวนการกำกับ และประเมินผล (ในข้อที่ 2) เพื่อให้คณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ (ในข้อที่ 1) พิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ
     6.4 นำเสนอข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ ที่ปรับปรุงเพิ่มเติมและแก้ไขแล้ว แก่คณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
     6.5 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยวิธีการเตรียมการเพื่อการถอดบทเรียนกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย ศึกษาความเป็นไปได้ การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล  การสนทนากลุ่ม รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลจากการถอดบทเรียน
           (1) การถอดบทเรียน จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุก 3 เดือน โดยให้ทุกโครงการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงานของโครงการต่าง ๆ (22 โครงการ) ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากจำนวน 20 องค์กร ทั้งนี้ทุกครั้งก่อนการถอดบทเรียน จะให้มี Pre-lesson learned meeting
            (2)การวิเคราะห์และสังเคราะห์บทเรียนจากการดำเนินงานร่วมกัน ทั้งด้านปัจจัยแห่งความสำเร็จ ประเด็นท้าทาย และปัญหาอุปสรรค อีกทั้งเพื่อเป็นการหนุนให้เกิดเครือข่ายในการทำงานของคนในพื้นที่
            (3)รายงานการสังเคราะห์การถอดบทเรียนเพื่อนำเสนอรูปแบบและกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์  รวมทั้งเกิดการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างภาคีเครือข่าย กระบวนงานของกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ให้เกิดการพัฒนากลไกที่ยั่งยืนโดย ใช้ศักยภาพและนวัตกรรมของพื้นที่ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
        6.6 เก็บรวบรวมข้อมูล การกำกับ และประเมินผล โดยวิธีการที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เช่น การสำรวจพื้นที่เบื้องต้น (Pre-survey) การสัมภาษณ์ความก้าวหน้าของโครงการทางโทรศัพท์ตามแนวคำถาม ที่พัฒนาขึ้น การสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์รายบุคคล  การสนทนากลุ่ม การเก็บข้อมูลภาคสนาม รวมทั้งการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล
       6.7 สรุปผล และสังเคราะห์ให้เกิดองค์ความรู้จากการดำเนินงาน เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงวิชาการและ/หรือนโยบาย รวมทั้งเพื่อได้ข้อบ่งชี้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือกลวิธีในการป้องกันโรคเอดส์ ที่มีประสิทธิผล คุ้มทุน ในกลุ่มประชากรต่าง ๆ ที่มีแนวโน้มจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมจากการเข้าร่วมโครงการต่าง ๆ  จากรายงานการประชุมคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงาน และพัฒนาโครงการสนับสนุนการพัฒนารูปแบบ และกลไกรณรงค์เพื่อป้องกันเอดส์
       6.8 จัดประชุมเพื่อนำเสนอผลการควบคุม กำกับ และประเมินผล (22 โครงการ 7 กลุ่มเป้าหมาย) จำนวน 2 ครั้ง  ดังนี้
             ครั้งที่ 1   นำเสนอผลการศึกษาเบื้องต้นเพื่อให้คณะอนุกรรมการกำกับการขับเคลื่อนการปฏิบัติการป้องกันโรคเอดส์ ร่วมกับโดยคณะกรรมการกำกับทิศทางการดำเนินงานโครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลฯ พิจารณาผลการประเมินและให้ข้อเสนอแนะ
             ครั้งที่ 2  นำเสนอสรุปผลการประเมิน  การอภิปรายผล และข้อค้นพบ ข้อเสนอแนะ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคในการประเมินผล และให้นำข้อคิดเห็นจากการประชุมครั้งที่ 1 และผู้เกี่ยวข้องไปปรับปรุงผลการศึกษาเพิ่มเติม เพื่อจัดทำข้อสรุป แก่ กองทุนโรคเอดส์ สำนักงานหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า
                       - ผู้เข้าร่วมประชุมเป็นบุคลากรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่น หน่วยงานภาครัฐและเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์  องค์กรระหว่างประเทศ  เช่น WHO, UNAIDS, GFATM   เป็นต้น จำนวน 25-30 คน
        6.9 จัดทำสรุปผลการศึกษาและรายงานผลการศึกษา พร้อมทั้งข้อค้นพบและข้อเสนอแนะ
        6.10 จัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์เป็นเอกสาร และเป็น Electronics file