โครงการวิจัยการควบคุมกำกับและประเมินผลการพัฒนารูปแบบและกลไกรณรงค์
เพื่อป้องกันปัญหาเอดส์ ในกลุ่มเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
Monitoring and Evaluation Research on Model Development and Redefine Mechanisms for AIDS Prevention and Alleviation in Youth and other Most at Risk Population     

7.สถานที่ทำการวิจัย
 ภาคเหนือคือ จังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี
ภาคกลาง คือ จังหวัดกรุงเทพมหานคร จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชลบุรี จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดระยอง จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดราชบุรี จังหวัดนครปฐม  
ภาคใต้คือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง