แผนผังเว็บไซต์ศูนย์วิจัย
                                  หน้าหลัก
   
  ผลงาน  
    รายงานวิจัย
    ผลงานที่นำเสนอ
    ผลงานที่ตีพิมพ์
  ติดต่อเรา  
    ที่อยู่/แผนที่
    ติดต่อศูนย์วิจัย
    ข้อมูลการเดินทาง
  ดาวน์โหลด  
    แบบฟอร์มใบลาพักผ่อน ลาคลอด ลากิจ
    บันทึกขอยกเลิก ลดวันลา
    ใบมอบอำนาจ
    ใบขอยืม คืน พัสดุ คุรุภัณฑ์
    ใบขอถ่ายเอกสาร
    ใบขอยืมเงิน
    ใบขอคืนเงิน
    ใบสำคัญรับเงิน
    บันทึกข้อความ
    ใบสมัครเข้าทำงาน
  รวมลิ้งค์  
    มหาวิทยาลัยมหิดล
    คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
    คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
    กระทรวงสาธารณสุข
    สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
    สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.)
    สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
    คณะกรรมการองค์กรพัฒนาเอกชนด้านเอดส์(กพอ.)
    สำนักงานวิจัยเพื่อการพัฒนาหลักประกันสุขภาพไทย (สวปก.)
    โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ(HITAP)
    สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ (IHPP)
    UNFPA Thailand
    สำนักเอดส์ วัณโรคและโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ
    HIV / AIDS PUBLICATION DATABASE OF THAILAND
โครงการฐานข้อมูลเอดส์ในประเทศไทย
    สำนักจัดการความรู้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
  HISRO  
    บทนำและวัตถุประสงค์
    กรอบแนวคิด
    ระเบียบวิธีวิจัยโดยย่อ
    สถานที่ศึกษาวิจัย
    สรุปผลวิจัยเบื้องต้น
    ภาพการทำงาน
  M&E รายละเอียดโครงการวิจัย
     
  รู้จักองค์กร  
  วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล
    วัตถุประสงค์โครงการศูนย์วิจัย
    เป้าหมายโครงการศูนย์วิจัย
    ความโดดเด่นของศูนย์วิจัย
     
  โครงสร้างองค์กร โครงสร้างองค์กรศูนย์ิวิจัยฯ
    โครงสร้างการบริหารองค์กร
    แผนบุคลากรเครือข่ายงานวิจัย
  คณะที่ปรึกษา รศ.นพ.สมชาติ โตรักษา
    ผศ.ดร.นพ.สุขุม เจียมตน
    นพ.วิพุธ พูลเจริญ
    รศ.ดร.ชนินทร์ เจริญกุล
    นพ.สัมฤทธิ์ ศรีธำรงค์สวัสดิ์
    รศ.ดร.อรนุช ภาชื่น
  ภาคีเครือข่าย  
    ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม
  ผศ.ดร.เพ็ญพักตร์ อุทิศ
    อาจารย์มธุรส ทิพยมงคลกุล
    อาจารย์ ดร.นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์
    เครือข่ายภายนอกประเทศ
     
  บุคลากร  
ผศ.ดร.สุคนธา  คงศีล
  อ.อรพรรณ แสงวรรณลอย
  นายกนกศักดิ์ วงศ์เป็ง
  นางสาวเพชรัตน์ ศิริสุวรรณ
  นางสาวนุชวรรณ์ บุญเรือง
  นางสาวกิติยา พรมอ่อน
  นางสาวศรันยา บุญใหญ่
  นายสิทธิกร รองสำลี
  นางอุษา โถหินัง
  นางสาวพัชรินทร์ ศิริสุวรรณ
  นางสาวสิรินาท จันทร์กุล
  นางกุลญิศา เตชะเพชรไพบูลย์
  นางสาวเบญจพร ยังวิเศษ